مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری رضایت شغلی | porseshneshan

مطالعات متعدد نشان داده است که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره‌وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار و  بالا بردن روحیه کارکنان است. رضایت شغلی به مجموعه نگرش مثبت و منفی فرد از شغل خود اطلاق می‌شود، متأثر از عوامل متعددی مانند حقوق و دستمزد، ارتباطات، سیاستها، رویه ها، ابعاد شغلی، نظم کار و ویژگیهای شخصیتی کارکنان می‌باشد (سیدجوادين، 1381). رابینز رضایت شغلی را متأثر از عوامل فردی از قبیل سن، جنس،      وضعیت تأهل، سابقه  خدمت و افراد تحت تکفل می‌داند( استيفن رابينز).. رضایت شغلی بر بسیاری از متغیرهای مثبت سازمانی نظیر افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق خاطر و دلبستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، ارتباطات صحیح، بهبود روحیه و علاقه به کار تأثیر دارد (هومن، 1381). رضایت شغلی پایین موجب رفتارهای ضد اجتماعی نظیر تولیدات معیوب، خدمات ضعیف و تولید و پخش شایعه مخرب، غیبت، جابجایی و ترک کار کارکنان می‌گردد (مهداد، 1381). مرسر هزینه‌های مصروف در ارتباط با جابجایی کارکنان آمریکایی را از 10 تا 40 هزار دلار به ازای هر فرد برآورد می‌کند (مرسر، 1999).

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری میل به ماندن در شغل در سازمان

بررسی کیفیت زندگی و عوامل موثر بر آن در شهر رشت.پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی گرایش محض، دانشگاه شهید باهنر کرمان
نشاط، رویا (1391). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی گرایش عمومی، دانشگاه شهید باهنرکرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی. که به اختصار بعضی از کلید واژه های این فایل در ادامه جهت آگاهی بیشتر شما عزیزان آورده شده است. این محصول شامل 2 عدد فایل مجزا، مبانی نظری و پیشینه تحقیق با محتوا، پیشینه و منابع متفاوت جهت دانلود قرار گرفته است.

یکی از این ابعاد به عامل بهداشت معروف است  که در برگیرنده ویژگیهای محیطی شغل و جنبه های بیرونی مثل حقوق، سرپرستی، روابط  بین فردی، شرایط و موقعیتهای کاری است. که در واقع عوامل وابسته به وظایف و محتوای شغلی نظیر جنبه هایی مانند اهمیت دادن به پیشرفت، مسؤولیت و رشد را مطرح می‌کند. رضايت شغلي يكي از شاخصهاي تعيين غيبت و ترك خدمت در افراد سازمان است.بدين معني كه هر ميزان كارمند از شغل خود راضي باشد،احتمال غيبت و استعفاي او كمتر است. در سال 1935، رابرت هاپاك، رضايت شغلي را در ارتباط با عوامل روانشناختي و فيزيولوژيكي و اجتماعي تعريف كرد.يعني جهت رسيدن شاغل به رضايت، لازم است از نظر رواني ،جسماني و اجتماعي ارضا شود.اين تعريف جنبه‌ي تركيبي از عوامل مختلف ارضا كننده دارد.رضايت شغلي مربوط به سه عامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی مي‌شود. رضايت شغلي را مي توان  به عنوان تمايلات رواني فرد نسبت به نقشي كه شاغل در شغل خود ايفا مي‌كند، تعريف كرد.در اين تعريف با توجه به مفهوم نقش كه عبارت است از جنبه كارامدي از انجام يك وظيفه به وسيله فرد، مي‌توان گفت بدين وسيله شاغل خود را در سازمان مفيد مي‌يابد، در نتيجه، احساس رضايت به او دست مي‌دهد.در اين تعريف صرفا بعد رواني مطرح است (ويكتور وروم، 1964).

دانلود چارچوب نظری و پیشینه تحقیق درباره رضایت شغلی

ناخشنودی شغلی باعث ایجاد اختلالات جسم و روان نظیر اختلالات شریانی، تب، فشارخون و ضربان قلب بالا یا بروز رفتارهایی چون سیگار کشیدن خواهد شد. حسن جوانمردی ،1382، نقش توسعه منابع انسانی در امنیت شغلی کارکنان، در این تحقیق به بررسی تناسب و ویژگیهای شغل و شاغلین و تاثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان مسکن وشهر سازی استان فارس پرداخته شده است. که برای تحقیق نمونه 100 نفری را  با استفاده از پرسشنامه GDS مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از تحقیق به این نکته اشاره دارد که رابطه معنادار و مثبتی بین مهارتهای لازم در شاغلین و رضایت شغلی آنان وجود دارد، یعنی با افزایش مهارتهای لازم و مورد نیاز برای انجام شغل، رضایت شغلی کارکنان نیز افزایش پیدا می کند. به عبارتی دیگر، کمبود مهارتهای لازم مورد نیاز شغل به کاهش رضایت شغلی کارکنان می انجامد. همچنین در این تحقیق در فرضیه فرعی که بین گذرانیدن دوره های آموزشی لازم برای انجام بهتر شغل با رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد، که در آن با گذرانیدن دوره های لازمو مورد نیاز شغل رضایت شغلی کارکنان افزایش پیدا می کند.

دانلود مقاله پیشینه تحقیق و مبانی نظری رضایت شغلی

مقاله پیشینه پژوهش و مبانی نظری رضایت شغلی | porseshneshan

در عوض کارکنان انتظار دارند، تا در ازای تلاش‌هایشان پاداش‌هایی مانند افزایش حقوق، قدردانی و یا هدایایی از مدیریت دریافت نمایند. مدیریت انتظار دارد که کارکنان در جهت دستیابی به سطوح بالای بهره‌وری، عملکرد و افزایش سودآوری به شرکت کمک نمایند. رضایت شغلی باعث می‌شود بهره وری فرد افزایش یابد، فرد نسبت به سازمان متعهد شود، سلامت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود، روحیه فرد افزایش یابد، از زندگی راضی باشد و مهارتهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند و با سوانح شغلی کمتری روبرو شود.

  • در صورت هرگونه مشکل در محصولات سایت ، می توانید در زیر هر محصول دیدگاه خود را بنویسید یا از طریق راه های زیر با ما در ارتباط باشید.
  • با افزایش رضایت از شغل کارکنان، افزایش سطح سلامت روانی خانواده قابل پیش بینی است.
  • رضایت شغلی که رضایت کارکنان نیز نامیده می‌شود، تحت عنوان شادمانی و یا احساس مثبتی که از ارزیابی فرد از شغلش حاصل می‌شود، تعریف می‌گردد(مولینرو همکاران، 2009).
  • خشنودي هاي ويژه اي که انسان را بر مي انگيزد تا کوششهاي خود را به ياري يک سازمان روانه سازد از سودهاي مثبتي است که در برابر زيان هاي برخاسته از اين همکاري سرچشمه مي گيرد.
  • همچنین اختلاف معنی داری به لحاظ سطوح رضایت شغلی کارکنان در آن دسته از سازمان هایی که توسط رهبری انتقالی بالا هدایت می شوند و آنهایی که توسط رهبری انتقالی پائین هدایت می شوند وجود ندارد.
  • رضایت شغلی بر بسیاری از متغیرهای مثبت سازمانی نظیر افزایش بهره وری، دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان، تعلق خاطر و دلبستگی آنان به محیط کار، افزایش کمیت و کیفیت کار، ارتباطات صحیح، بهبود روحیه و علاقه به کار تأثیر دارد (هومن، 1381).