قرار گرفتن پیامهای ارسالی در صف ارسال


قرار گرفتن پیامهای ارسالی در صف ارسال


1392/11/01پيام هاي گروهي شما پس از ارسال ، در صف ارسال قرار خواهند گرفت و به نوبت ارسال خواهند شد.


امکانات سامانه پیامک

و پس از ارسال کامل در قسمت از بخش صف ارسال خارج شده و در بخش پيام هاي ارسالي قابل مشاهده خواهد بود.در صورت هرگونه مشكل در ارسال پيام به مدت 5 ساعت در صف باقي خواهند ماند و ارسال خواهند شد.

لذا از ارسال مجدد پيام خودداري نماييد.