تاخیر در ارسال پیام از شماره های اشتراکی


تاخیر در ارسال پیام از شماره های اشتراکی


1393/11/19لذا ممکن است پیام های ارسالی از شماره های اشتراکی با تاخیر چند ساعته ارسال گردند.کاربرانی که نیاز به ارسال آنی دارند لطفا هر چه سریع تر نسبت به خرید شماره اختصاصی و ارسال مدارک شناسایی اقدام نمایند.

***    تاخیر در ارسال پیام از شماره های اشتراکی   ***


امکانات سامانه پیامک

نظر به اعلام محدودیت اپراتور در ارسال پیام از شماره های فاقد مالکیت مشخص، از امروز 25 اسفند 1393 کلیه پیام های ارسالی از شماره های اشتراکی بعد از بررسی و تایید کارشناسان ارسال خواهد شد.