افزودن سیستم مکانیزه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket)

سیستم مکانیزه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket) به سامانه اضافه گردیده و زین پس برای ارتباط می توانید از این بخش هم استفاده نمایید


افزودن سیستم مکانیزه ارتباط با مشتریان از طریق تیکت (Ticket)


1393/11/09
امکانات سامانه پیامک