افزایش قیمت پیامک از طرف مخابرات





امکانات سامانه پیامک


افزایش قیمت پیامک از طرف مخابرات


1393/10/09

نظر به اعلام مخابرات مبنی بر افزایش قیمت پیامک، از امروز قیمت پیامک با25 ریال افزایش محاسبه می گردد

همچنین شرکت در راستای مشتری مداری ، با کاهش حاشیه سود خود ، سعی در کمترین تغییر در افزایش تعرفه را دارد.

با تشکر