افزایش قیمت پیامک از طرف مخابرات

با تشکر

نظر به اعلام مخابرات مبنی بر افزایش قیمت پیامک، از امروز قیمت پیامک با25 ریال افزایش محاسبه می گردد


افزایش قیمت پیامک از طرف مخابرات


1393/10/09همچنین شرکت در راستای مشتری مداری ، با کاهش حاشیه سود خود ، سعی در کمترین تغییر در افزایش تعرفه را دارد.


امکانات سامانه پیامک