ارسال نشدن پیام از شماره 3000 برای کاربرانیکه مدارکشان را ارسال ننموده اند…
امکانات سامانه پیامک


ارسال نشدن پیام از شماره 3000 برای کاربرانیکه مدارکشان را ارسال ننموده اند…


1393/11/20
 کاربرانیکه از شماره 3000 برای ارسال پیام استفاده می نمایند و مدارک خود را ارسال ننموده اند توجه نمایند که پیامهای آنها بدلیل نقص پرونده از سوی مخابرات برای همراه اول ارسال نمی شود(برای ایرانسل فعلا بدون مشکل ارسال می شود)