ارسال نشدن پیام از شماره 3000 برای کاربرانیکه مدارکشان را ارسال ننموده اند…

 کاربرانیکه از شماره 3000 برای ارسال پیام استفاده می نمایند و مدارک خود را ارسال ننموده اند توجه نمایند که پیامهای آنها بدلیل نقص پرونده از سوی مخابرات برای همراه اول ارسال نمی شود(برای ایرانسل فعلا بدون مشکل ارسال می شود)
امکانات سامانه پیامک


ارسال نشدن پیام از شماره 3000 برای کاربرانیکه مدارکشان را ارسال ننموده اند…


1393/11/20